Quattro Formaggi

Quattro Formaggi

320 THB

mozzarella, mixed cheeses, without tomato sauce