Diavola

Diavola

300 THB

tomato, mozzarella, spicy Italian salami, garlic